Lư đồng Vĩnh Tiến

Đồ đồng phong thửy
Đồ đồng phong thửy Đúc tượng đồng Lư đồng đại phát